TILSYN:
Forældrekredsen vælger i hver klasse 3 forældrerepræsentanter, og forældrerepræsentanterne udgør tilsammen et forældrerepræsentantskab.
Der forefindes vedtægter for forældrerepræsentantskabet.
§ 3. Børnehaveklassen vælger for en 1-årig periode 3 repræsentanter. Genvalg kan finde sted. 1., 3., og 5. klasse vælger for en toårig periode 3 repræsentanter. Genvalg kan finde sted. 7. klasse vælger for en treårig periode 3 repræsentanter. Genvalg kan finde sted.
Valgbarhed som under § 2. Klasserepræsentanterne deltager i alle forældrerepræsentantskabsmøder”
Der forefindes “Vejledning for forældrerepræsentanter”. (Forældrerepræsentant – hvad så)
Forældrerepræsentantskabet har sin lovlige hjemmel qua Friskolelovens § 9 stk. 1, idet forældrekredsen har valgt denne struktur m.h.p. udførelsen af det “almindelige tilsyn”. I dette forum bidrager forældrekredsen via valgte medlemmer til den dialog mellem skole og hjem, som skal sikre børnene et godt skoleliv.
”Stk. 1:Tilsynet med en fri grundskoles almindelige virksomhed, herunder med, at skolen giver en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, påhviler forældrene til børn i skolen (forældrekredsen).”
Når der holdes forældrerepræsentantskabsmøde i november hvert år, vælges 3 forældre til forretningsudvalget. Dette udvalg holder ca. 3 møder om året med skolens leder, viceinspektør og pædagogiskrådsformand til almen information og planlægning af diverse arrangementer som f.eks. skolefest, dimissionsfest og julecafé. Til hjælp ved disse arrangementer bruges de øvrige klasserepræsentanter.
 Forældrene skal i det hele taget følge med i skolens liv og skal derved føre tilsyn med, at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i Folkeskolen.
Skolen underlægges i øvrigt offentligt tilsyn (§ 9 stk. 2), som skal vurdere, om undervisningen i dansk, matematik og engelsk står mål med, hvad der kræves i Folkeskolen. Den tilsynsførende giver én gang om året sin erklæring til forældrerepræsentantskabet og skolens bestyrelse.
”Stk. 2. Forældrekredsen enten vælger for højst 4 år en person til at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk eller anmoder kommunalbestyrelsen i skolekommunen om at varetage dette tilsyn. Den tilsynsførende må ikke tilhøre forældrekredsen, være medlem af bestyrelsen, være ansat på skolen eller være gift eller nært beslægtet med disse personer. Skolen skal orientere kommunalbestyrelsen og Undervisningsministeriet om, hvem der er valgt til at føre tilsyn.”
Skolens tilsynsførende vælges ved forældrerepræsentantskabsmødet.
Ydermere foregår der det tilsyn, at alle Folkeskolens Afgangsprøver er underlagt ekstern censur.
Ud over den dialog, som føres ved forældrerepræsentantskabsmøderne er det forældrekredsens opgave gennem konsultationerne og forældre­møderne at holde sig orienteret om skolens liv, herunder at spørge ind til forhold, som man måtte have spørgsmål til.
Skulle forældre have ønske om at opleve undervisningen i eget barns klasse, skal dette aftales på forhånd med skolen, hvis ansvar det samtidig er at sikre et uforstyrret undervisningsmiljø.
   
 
KOMPETENCE:
Forældrene har ingen beføjelser over for den enkelte lærer.
Har man et problem, skal man spørge ind til det og forsøge at løse det blandt de direkte implicerede parter.
Lykkes dette ikke, skal man henvende sig hos skolelederen, som har den pædagogiske ledelse.
Er man ikke tilfreds med skolelederens behandling af sagen, kan man via skolelederen henvende sig til skolens bestyrelse.
KOMMUNIKATION:
 
Telefon
Henvendelser til skolen/en lærer sker primært i skoletiden med angivelse af telefonnummer
Læreren afgør selv, om en telefonhenvendelse uden for skoletid bør henvises til et andet tidspunkt, eller om den er så presserende, at læreren skal forholde sig her og nu.
 
Meddelelsesbog
Dette er et værktøj til individuel kommunikation mellem skole og hjem.
Skolen/læreren vil i mange tilfælde bruge brevformen.
 
Forældremødet
Her kan tages temaer op af interesse for både den enkelte og gruppen
Møder afholdt uden for skolens regi kan skolen ikke forholde sig til.
 
Forældrerepræsentantskabet
Henvendelser, som er af spørgende/opklarende art over for læreren rettes til den aktuelle lærer og ikke en kollega til læreren.
Henvendelser, som angår/vedrører ledelsen eller en kollega, må læreren ikke forholde sig til. Her skal læreren henvise til kollegaen eller ledelsen.
Henvendelser, hvis indhold rækker ud over det spørgende/opklarende niveau, og hvis indhold mere har karakter af kritik af en lærers embedsførelse, rettes til skolens ledelse. Læreren selv skal afvise en sådan henvendelse.
Her kan tages generelle temaer op af interesse for skolen som helhed
 
Forældrerepræsentanten
Denne kan kontaktes i alle forhold vedr. skolen.
Det er forældrerepræsentantens ansvar, at skolen (lærer/ klasselærer/skoleledelsen) bibringes samme informations­niveau som forældrerepræsentanten.
 Telefon
 • Henvendelser til skolen/en lærer sker primært i skoletiden med angivelse af telefonnummer
 • Læreren afgør selv, om en telefonhenvendelse uden for skoletid bør henvises til et andet tidspunkt, eller om den er så presserende, at læreren skal forholde sig her og nu.
Intra
 • Henvendelser til skolen/ en lærer kan ske via Intra.
 • Læreren vil inden for få dage vende tilbage på henvendelsen.
Meddelelsesbog
 • Dette er et værktøj til individuel kommunikation mellem skole og hjem.
 • Skolen/læreren vil i mange tilfælde bruge Intra.
Forældremødet
 • Her kan tages generelle temaer op af interesse for gruppen som helhed
Skole-hjemsamtalen
 • Her kan tages temaer op af interesse for både den enkelte og gruppen
  • Henvendelser, som er af spørgende/opklarende art over for læreren rettes til den aktuelle lærer og ikke en kollega til læreren.
  • Henvendelser, som angår/vedrører ledelsen eller en kollega, må læreren ikke forholde sig til. Her skal læreren henvise til kollegaen eller ledelsen.
  • Henvendelser, hvis indhold rækker ud over det spørgende/opklarende niveau, og hvis indhold mere har karakter af kritik af en lærers embedsførelse, rettes til skolens ledelse. Læreren selv skal afvise en sådan henvendelse.
Forældrerepræsentantskabet
 • Her kan tages generelle temaer op af interesse for skolen som helhed
Forældrerepræsentanten
 • Denne kan kontaktes i alle forhold vedr. skolen.
 • Det er forældrerepræsentantens ansvar, at skolen (lærer/ klasselærer/skoleledelsen) bibringes samme informations­niveau som forældrerepræsentanten.
Møder afholdt uden for skolens regi kan skolen ikke forholde sig til.

Forældrekredsen vælger i hver klasse 3 forældrerepræsentanter, og forældrerepræsentanterne udgør tilsammen et forældrerepræsentantskab.

VEDTÆGTER FOR FORÆLDREREPRÆSENTANTSKABET
Med ændringer pr. 29. august 2011.
§ 1.  Sankt Birgitta Skoles forældrerepræsentantskab har til formål at medvirke til det bedst mulige samarbejde – skole, elever og forældre imellem.
§ 2.  Forældrerepræsentantskabet består af 3 repræsentanter for hver klasse. Disse skal være far eller mor (eventuelt værge) for en elev i den pågældende klasse. Såfremt en forælder er valgt i flere klasser, har vedkommende en stemme pr. klasse. Alle øvrige forældre på skolen kan overvære forældrerepræsentantskabsmødet, dog uden stemmeret.
§ 3.  Børnehaveklassen vælger for en 1-årig periode  3 repræsentanter. Genvalg kan finde sted.
1. – 6. klasse vælger for en toårig periode 3 repræsentanter. Genvalg kan finde sted.
7. klasse vælger for en treårig periode 3 repræsentanter. Genvalg kan finde sted.
Valgbarhed som under § 2. Klasserepræsentanterne deltager i alle forældrerepræsentantskabsmøder.
§ 4.  Valg efter § 3 finder sted ved skoleårets begyndelse og inden efterårsferien.
Skolelederen og klasselæreren indkalder i forening med klasserepræsentanter til disse valg med 8 dages varsel. De valgte repræsentanter fungerer dernæst resten af skoleåret samt det følgende skoleår, indtil nyt valg finder sted. De fremmødte forældre vælger for hver klasse klasserepræsentanterne. Valget afgøres ved simpelt stemmeflertal, idet hvert hjem har en stemme pr. barn. Afstemningen kan være skriftlig. Indbydelsen til de forældre, som ikke tidligere har haft elever på skolen, vedlægges et eksemplar af vedtægterne.
§ 5.  Forældrene indkaldes af klasserepræsentanten sammen med skolelederen eller klasselæreren til klassemøde efter behov. Der skal desuden indkaldes, hvis forældre til mindst 5 elever fremsætter ønske herom.
§ 6.  Omvalg af klasserepræsentanter skal finde sted, hvis forældre til mindst 1/3 af klassens elever fremsætter skriftligt ønske herom.
Valgmøde som under § 4. Genvalg kan finde sted.
§ 7.  Ved en elevs udmeldelse af skolen i løbet af skoleåret udtræder medlemmet af forældrerepræsentantskabet. Nyt valg af klasserepræsentant eller suppleant skal ske på førstkommende forældremøde.
§ 8.  Inden 1. september afholdes forældrerepræsentantskabsmøde, der indkaldes med mindst 14 dages varsel. Mødet afholdes i forlængelse af det ordinære Forældrekredsmøde
Mødet har følgende dagsorden:
    a) Valg af dirigent.
    b) Formandens beretning.
    c) Orientering om skolens virksomhed v. mødelederen for pædagogisk råd samt den tilsyns­førende.
    d) Forslag.
    e) Valg af forretningsudvalg
    f) Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 10 dage før mødet og skal udsendes til klasserepræsentanterne senest 6 dage før mødet.
§ 9.  Klasserepræsentanterne vælger blandt klasserepræsentanterne – for en 2-årig periode – et forretningsudvalg på 3 medlemmer. For samme tidsrum vælges 1 suppleant til forretningsudvalget.
Valget afgøres ved simpelt stemmeflertal, og skal være skriftligt. I tilfælde af stemmelighed afgøres afstemningen ved lodtrækning. I lige år er 2 medlemmer på valg, i ulige år er 1 medlem samt suppleant på valg.
§10. Forretningsudvalget konstituerer sig ved formand, næstformand og sekretær.
§ 11. Skulle et forretningsudvalgsmedlem fratræde efter eget ønske, indkaldes suppleanten.
§ 12. Fremsætter mindst 1/3 af forældrerepræsentantskabet ønske herom, skal valg af nyt forretningsudvalg finde sted.
§ 13. Det påhviler forretningsudvalget at holde forældrerepræsentantskabet og forældrene orienteret om skolen, dens vilkår og muligheder. Det skal ved for­handling med skolens ledelse behandle de generelle problemer, der måtte opstå.
Forretningsudvalget holder møde med skolelederen normalt hver tredje måned. Endvidere skal det til enhver tid kunne anmode skolelederen om møde, enten med forretningsudvalget alene, eller med hele forældrerepræsentantskabet.
Ligeledes har skolens styrelse, skolelederen samt et enkelt medlem af forretnings­udvalget ret til at indkalde til forretningsudvalgsmøde eller forældrerepræsentant­skabsmøde, når det skønnes nødvendigt.
§ 14. Forretningsudvalget er ansvarlig for administrationen af støtteforeningen ”Sankt Birgitta Skoles Venner” i henhold til regler vedtaget af forældrerepræsen­tantskabet.
§ 15. Ændring af vedtægter, herunder opløsning af forældrerepræsentantskabet, kan ske ved simpelt flertal på et forældrerepræsentantskabsmøde, når forslag hertil er optaget på dagsordenen, jfr. § 8.

 

Regler for støtteforeningen ”SANKT BIRGITTA SKOLES VENNER”
FORMÅL:
At støtte og gavne elever og skole.
KAPITAL/FORMUE:
Støtteforeningens midler tilvejebringes gennem det årlige medlemskontingent . Endvidere kan
indgå gaver og overskud fra arrangementer organiseret med dette formål for øje.
ADMINISTRATION:
Støtteforeningens midler administreres af forældrerepræsentantskabets forretningsudvalg, (kaldet F.U.), som også sørger for midlernes betryggende anbringelse.
ANMODNING OM STØTTE:
Fremsættes skriftligt overfor F.U.
 REGNSKAB/REVISION:
Regnskabet er fra 1/8 til 31/7. F.U. aflægger regnskab på det ordinære forældrerepræsentantskabsmøde i august. Regnskabet skal forsynes med påtegning af revisor udpeget af forældrerepræsentantskabet.
VEDTÆGTSÆNDRINGER:
Ændringer af vedtægter kan ske ved simpelt flertal på et forældrerepræsentantskabsmøde, når forslag hertil er optaget på dagsordenen – jvf. forældrerepræsentantskabets regler § 8 og 16.
OPHØR:
Ved evt. opløsning af forældrerepræsentantskabet overføres støtteforeningens midler til Sankt Birgitta Skole med anmodning om anvendelse i overensstemmelse med ovennævnte formål.